People Celebrate Poya Day in Kelaniya, Sri Lanka

|ChinaNews|Published:2021-08-14 20:06:07

People Celebrate Poya Day in Kelaniya, Sri Lanka

Girls prepare flowers to celebrate the Poya day in the Kelaniya Temple in Kelaniya, Sri Lanka, July 23, 2021. (Photo by Gayan Sameera/Xinhua)

People Celebrate Poya Day in Kelaniya, Sri Lanka

People visit the Kelaniya Temple to celebrate the Poya day in Kelaniya, Sri Lanka, July 23, 2021. (Photo by Gayan Sameera/Xinhua)

(Source: Xinhua)

Share This Story