เมองเซาตงมณฑลหหนานจดงานแสดงสนคาฮารดแวร และเครองจกรไฟฟาครงท 8

|ChinaNews|Published:2024-04-10 13:51:40

เมอวนท 5 ถง 7 เมษายน งานแสดงสนคาฮารดแวรและเครองจกรไฟฟา ครงท 8 จดขน ณ เมองเซาตง มณฑลหหนาน งานนมบรษททงในประเทศและ ตางประเทศมากกวา 1,300 แหงรวมจดแสดงสนคามากกวา 3,500 รายการ ม การลงนามโครงการลงทน 11 โครงการ มลคาสญญารวม 11.6 พนลานหยวน

เมองเซาตงมณฑลหหนานจดงานแสดงสนคาฮารดแวร และเครองจกรไฟฟาครงท 8_fororder_1_1

งานครงนไดดงดดบรษททงในประเทศและตางประเทศมากกวา 1,300 แหง เขารวมการจด แสดงสนคา ภาพจาก ฝายประชาสมพนธคณะกรรมการพรรคเทศบาลเมองเซาตง

ในชวงไมกปทผานมา เมองเซาตงไดสงเสรมการพฒนาคลสเตอร อตสาหกรรมอยางจรงจง โดยอาศยความไดเปรยบในอตสาหกรรมทม ลกษณะเฉพาะ สรางนคมอตสาหกรรมนวตกรรมทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย ดานฮารดแวรแหงเมองเซาตง สรางคลสเตอรอตสาหกรรมฮารดแวรมลคาหมนลาน ดอลลาร ตลอดจนเขาถงและขยายธรกจสตลาดตางประเทศดวยมาตรการตาง ๆ เมองเซาตงอาศยตลาดเฉพาะทางมากกวา 30 แหง เชน ตลาดฮารดแวรจงหนาน เสนทางโลจสตกสมากกวา 200 เสนทาง บรษทนาเขาและสงออกทดาเนนการเอง มากกวา 300 แหง และแพลตฟอรมการขายในตางประเทศมากกวา 2,000 แหง ขบเคลอนบรษทฮารดแวรของเมองถง 90% ในการสราง“เครอขาย”ออนไลน ใน ขณะเดยวกน สรางนคมอตสาหกรรมดจทลทางอนเทอรเนตทม จงกง กยกเปนแกน นา และมงเนนไปทการพฒนาอคอมเมรซ ทาใหผลตภณฑฮารดแวรของเมองเซาตง มากกวา 50% ถกสงออกไปยงตะวนออกกลาง เอเชยตะวนออกเฉยงใต ยโรป และสหรฐอเมรกา

ปจจบน เมองเซาตงประสบความสาเรจในการบมเพาะบรษทการผลตและ ดาเนนงานเครองมอฮารดแวรมากกวา 3,500 แหง โดยมบรษททมขนาดตาม มาตรฐานกาหนดมากกวา 80 แหง มการจดทะเบยนเครองหมายการคาดานสนคา ฮารดแวรจดทงหมด 1,557 รายการ จานวนคนทางานมากกวา 50,000 คน และกาลงการผลตประแจ คม และ คอน 300 ลานชนตอป ซงกาลงการผลตของ ประแจคดเปนสดสวนมากกวา 75% ของประเทศ ในป พ.ศ. 2566 อตสาหกรรม ฮารดแวรของเมองม GDP รวม 19.165 พนลานหยวน

จากรายงาน หองนทรรศการของงานแสดงสนคาครงนมพนท 36,000 ตารางเมตร โดยมพนทจดแสดง 7 โซน ไดแก หอเมองเซาตง หอนานาชาต เปนตน รวมมหอนทรรศการมาตรฐานระดบชาต 1,380 แหง นอกจากน มการเชญชวน บรษทฮารดแวรและเครองจกรไฟฟาทมชอเสยงระดบนานาชาต 18 แหงใหเขา รวมงาน รวมทง สแตนเลย บอช และเฮเฟเล เปนตน เพอสรางเวททกวางขวาง สาหรบการแลกเปลยนและความรวมมอใหกบบรษทและผคาตาง ๆ

Share This Story
Explore ChinaNews
  • Tel:+86-010-68891122
  • Add:16A Shijingshan Road,China.100040

Copyright ©1997- by CRI Online All rights reserved